Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

CÜNEYT KÖKSOY, M AYHAN KUZU, IŞINSU KUZU, İSMET GÜRHAN, HAKAN ERGÜN, EDİZ DEMİRPENÇE

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD.

Özet

Amaç: Barsak iskemi reperfüzyonu (İR) sonrası barsak ve akciğer hasarı gelişiminde L-selektinin rolü araştırılmasıdır.

Durum değerlendirmesi: Barsak iskemi reperfüzyonuna bağlı lokal ve uzak organ hasarı gelişiminde adezyon moleküllerinin aracılığı ile gerçekleşen nötrofillerle endotel arasındaki ilişkinin çok önemli bir rolü olduğu bilinmektedir.

Yöntem: Erkek Wistar tipi sıçanlar üzerinde yapılan bu çalışma üç gruptan oluşuyordu:

Kontrol grubu (n:10), bir saat barsak iskemisi ve iki saat reperfüzyon yapılan İR grubu (n:10), ve barsak İRsine ek olarak monoklonal antikorlarla L-selektin blokajı yapılan tedavi grubu (n: 10). Evans mavisi öcümü ile akciğer mikrovasküler permeabilitesi, morfometrik inceleme ile nötrofil sekestrasyonu ve immunhistokimyasal olarak akciğerlerde nötrofil CD11b ve CD18 ve endotel ICAM-1 varlığı değerlendirildi. Barsaklarda mikrovasküler permeabilite ve mukozal hasar incelendi.

Çıkarımlar: İskemik barsağın reperfüzyonu barsaklarda mukozal hasar, permeabilite artışı ile akciğerlerde nötrofil birikimi, mikrovasküler permeabilite artışı, ve adezyon molekülleri olan CD11b/CD18 ve ICAM-1 de artışa neden oldu. Ayrıca L-selektin blokajı akciğerlerdeki artmış mikrovasküler permeabilite nötrofil birikimi ve ICAM-1 de düzelme sağladı. L-selektin blokajı artmış barsak mikrovasküler permeabilitesini düşürürken, mukozal hasara belirgin bir etki yapmadı.

Sonuç: Bu bulgular barsak iskemi reperfüzyonu sonrası akciğer hasarı gelişiminde L-selektininin önemli rol oynadığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İSKEMİK/REPERFÜZYON, BARSAK, AKCİĞERLER, ADEZYON MOLEKÜLLERİ, L-SELEKTİN