Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

BURHAN KABAY, OSMAN ABBASOĞLU, VOLKAN KAYNAROĞLU, AHMET ÖZENÇ, İSKENDER SAYEK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Anahtar Kelimeler: AKUT PANKREATİT, CERRAHİ, AKUT KARIN

Özet

Amaç: Ameliyat edilerek okut pankreatit tanısı almış hastalarda mortalite ve morbiditeye etki eden faktörleri belirlemek.

Durum değerlendirmesi: aAmeliyat edilmiş akut pankreatitli hastalarda mortalite ve morbiditeye etki eden faktörlerin ve risk altındaki hastaların belirlenmesi, tedavinin planlanması, tedavi etkinliğinin saptanması ve prognozun belirlenmesi açısından önemlidir.

Yöntem: 1980-1998 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilerek akut pankreatit tanısı almış 51 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirilerek mortaliteye ve morbiditeye etki eden faktörler belirlenmiştir.

Çıkarımlar: Tüm hastalar için mortalite hızımız %23.5 olarak, morbidite hızımız %39.2 olarak bulunmuştur. En sık ameliyat endikasyonu akut karın (%74.5) ve takipte hastanın kliniğinin düzelmemesi yada kötüye gidiş (%19.6) olarak bulunmuştur.

Sonuçlar: Artmış kan şekeri ve laktat dehidrogenaz (LDH), azalmış kan kalsiyum ve albumin değerleri, ileus ve abdominal distansiyon olması, hemorajik nekrotizan pankreatit tanısı mortaliteyi, artmış kan üre azotu (BUN) ve azalmış kan kalsiyum değerleri, abdominal distansiyon olması ve enfekte nekroz varlığı morbiditeyi arttıran faktörler olarak bulunmuştur. İntersitisyel-ödematöz pankreatit tanısında ise mortalitenin azaldığı (%15.2) görülmüştür. Nekrozun varlığı mortalite ve morbiditeyi belirleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.