Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Erkan Oymacı1, Taner Oruğ2, Tahsin Dalgıç3, Ali Eba Demirbağ3, Fuat Atalay4

1İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, İzmir, Türkiye
2Memorial Hastanesi, Organ Nakli Merkezi, İstanbul, Türkiye
3Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Ankara, Türkiye
4Güven Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Özet

Amaç: Özofagus kanseri cerrahisinde, teknikte farklı yöntemler kullanılarak komplikasyonların azaltılmasına ve mortalitenin daha alt düzeylere çekilmesine çalışılmaktadır. Bu çalışmada, özofagus kanserinin cerrahi tedavisinde el ile ya da stapler ile uygulanan anastomoz tekniklerinin majör morbidite, mortalite, ortalama operasyon süresi ve hastanede kalış süresi üzerine etkisi incelenmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Özofagus kanseri nedeniyle rezeksiyon uygulanmış olan toplam 60 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olgulardan 28’i (%46) transhiatal, 32’si (%54) transtorasik yaklaşım ile opere edilmişlerdi. Olguların rekonstrüksiyonunda 17 hastaya (%28) stapler ile anastomoz (Grup 1), 43 hastaya (%72) el ile anastomoz (Grup 2) uygulanmıştı.

Bulgular: Gruplar yaş, cins, ASA skorlaması, tümörün yerleşimi ve evresi, operatif yaklaşım (transhiataltranstorasik) açısından benzer olup, gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark saptanmadı. Grup 1’de 5 hastada (%30), Grup 2’de 19 hastada (%44) majör morbidite mevcuttu. Anastomoz kaçağı sayısı Grup 1’de 4 (%23), Grup 2’de 6 (%14) idi. Diğer morbidite nedenleri kardiyak, solunum komplikasyonları, hemoraji, gastrik boşalım güçlüğü, ses kısıklığı ve şilotoraks idi. Grup 1’de 1 hastada (%6), Grup 2’de 5 hastada (%11), mortalite saptandı. Grup 1’deki tek mortalite anastomoz kaçağına bağlı idi. Grup 2’de 5 mortalitenin sadece 1’i anastomoz kaçağına bağlı idi. Hastanede kalış süresi Grup 1’de ortalama 18,4 ± 11,8 gün, Grup 2’de 16,33 ± 8,1 gün olarak saptandı. Her iki grup arasında majör morbidite, mortalite, operasyon süresi ve hastanede kalış süreleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda el ile ya da stapler ile anastomoz tekniğinin mortalite, komplikasyon, ortalama operasyon süresi ve hastanede kalış süresi açısından birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır. Tekniklerin uygulanışı konusunda cerrahın alışkanlığı ve becerisi belirleyici olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özofagus kanseri, anastomoz, stapler