Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

CEMALETTİN ERTEKİN, ABDULLAH İĞCİ, KORHAN TAVİLOĞLU, SAMAN BELGERDEN, MEHMET ÇAĞLIKÜLEKÇİ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Birimi ÇAPA/İSTANBUL

Özet

Çalışmamızda 1985-1990 yılları arasında opere edilen 24 nontravmatik kolon perforasyonu olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların hepsinde ana semptom karın ağrısıdır. Direkt karın grafisinde 20 olguda (% 83) diafragma altında serbest hava ve 4 olguda (%17) hidroaerik seviyeler belirlenmiştir. Olguların eksplorasyonunda, 18 olguda (%75) tümör, 5 olguda (% 21) divertikülit perforasyonu ve 1 olguda (%4) toksik megakolon perforasyonu saptanmıştır. Tümöre bağlı perforasyonların 11'inin tümör bölgesinde, 7'sinin ise kolon obstrüksiyonuna bağlı olarak tümörün proksimalinde yer aldığı saptanmıştır. 4 olguda sağ hemikolektomi+ ileostomi+müköz fistül, 8 olguda kolon rezeksiyonu+ kolo-kolostomi+tüp çekostomi veya ileokolostomi, 5 olguda sol hemikolektomi+ Hartmann kolostomi ve 7 olguda sigmoid kolon rezeksiyonu + Hartmann kolostomi ameliyat yöntemi olarak uygulanmıştır. Genel morbidite ve mortalite oranları sırası ile, %42 ve %33 olarak tespit edilmiştir.