Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MUSTAFA TİRELİ

SSK Tepecik Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği/İZMİR

Özet

Midgut rotasyon anomalilerine erişkinlerde nadir rastlanır. Bunlar, genellikle, klinik bulgulara sebep olduklarında cerrahi girişimi gerektirirler. Bu yazıda, altı semptomatik midgut rotasyon anomalili (iki paraduodenal herni, iki malrotasyon, bir nonrotasyon, bir ters rotasyon) erişkin hasta sunulmuştur. Altı hastanın üçünde barsak tıkanması, ikisinde duodenal ileus, ve birinde de midgut volvulusu tespit edildi. Bütün hastalarda midgut rotasyon anomalisi tanısı ameliyat sırası bulgularla konmuştur.

Bazı midgut rotasyon anomalilerinde (ters rotasyon, nonrotasyon, malrotasyon) barsakları normal şekle getirme olanağı bulunmadığı iğin, anomali ile birlikte görülen patolojik olayların (barsak tıkanması, duodenal ileus, mobil mezanter, Ladd Bandları) tedavisi ile getirilir. Fıtık kesesi içinde barsak anslarının sıkışması ile barsak tıkanması meydana gelmiş iki paraduodenal hernili004793da, kese kapsamı boşaltılıp, kese ağzı kapatılmıştır. Mobil barsak mezanteri bulunan iki malrotasyonlu hastada mezenter fiksasyonu ile birlikte, vakaların birinde Ladd bandlarına bağlı gelişmiş duodenal ileus için Ladd ameliyatı; diğerinde bulunan midgut volvulusu için volvulus redüksiyonu yapılmıştır. Çekal volvulus saptanan nonrotasyonlu hastada yalnızca volvulus düzeltilmiştir. Ladd bandlarına bağlı duodenal ileus gelişmiş ters rotasyonluda, Ladd bandları kesilmiş ve kolonun retroarteriyel bölümde sıkışmasını önlemek için sağ hemikolektomi de ameliyata eklenmiştir.