Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

HALDUN DÖŞLÜOĞLU1, A ÖZDEMİR AKTAN1, CUMHUR YEĞEN1, ŞÜKRÜ BOZKURT2, RIFAT YALIN1, HÜSNÜ A GÖKSEL3

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D. /İSTANBUL
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./ANKARA
3Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı Hastahanesi/ANKARA

Özet

Radikal mastektomi yapılan Columbia evre A ve B hastalarda lenf nodu tutulumunun yaşam süresine olan etkisi 294 hastada retrospektif olarak incelendi. Ortalama izlem süresi 130 ay olup 61-366 ay arasında değişiyordu. Hastalardan diseke edilen ortalama lenf nodu sayısı 24.5 olup bu oran yaş arttıkça azalmaktaydı.

Santral grupta diseke edilen lenf nodlarının %48.1 i bulunurken metastatik lenf nodlarının %70,2 si burada saptandı. Apikal grupta ise tüm lenf nodlarının %14.9 u bulunurken metastatik nodların %8.3 ü burada bulunuyordu. İzole apikal veya interpektoral lenf nodu metastazına rastlanılmadı.

Tümör lokalizasyonuna göre değerlendirildiğinde areola altında yerleşmiş tümörler en iyi prognoza sahipken medialde yerleşmiş tümörlerin prognozu en kötü olarak bulundu (p<0.05). Aksilladan diseke edilen total lenf nodu sayısının yaşama etkisi bulunmazken metastatik lenf nodlarının sayısı ile hastanın prognozu arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktaydı. Lenf nodunun tutulma derecesinin yaşam oranına ek bir etkisi bulunmuyordu. Prognozu etkileyen evrenin klinik değil patolojik evre olduğu saptandı.