Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

FERDA KÖKSOY, GÜRSEL SOYBİR, DİLER ÖZAÇMAK, ORHAN YALÇIN, YALÇIN AKER

SB Taksim Hastanesi, 1.Genel Cerrahi Kliniği/İSTANBUL

Özet

1984-1989 tarihleri arasında öpere edilen ve istediğimiz kriterleri taşıyan 103 olgu çalışma kapsamına alındı. 1984-87 yıllarına ait 66 olgu retrospektif, 1988-89 yıllarına ait 37 olgu prospektif olarak APACHE II, 1984-88 yıllarına ait 83 hasta retrospektif, 1989 yılına ait 20 hasta MANNHEIM indeksleri ile risk açısından değerlendirildi. 28 olguya (%27.2) basit sütür, 75'ine (%72.8) ise definitif operasyon uygulandı. Erken komplikasyon gelişiminin; yandaş majör hastalık, yaş, jeneralize peritonit, sepsis, başvuru zamanı ve operasyon tipiyle paralellik gösterdiği belirlendi. Mortalite ise; sırasıyla, yaş, preoperatif şok, sepsis, yandaş majör hastalık, başvuru zamanı ile korelasyon gösterdi.

APACHE II skoru 10'dan, MANNHEIM skoru 25'den büyük olanlarda erken komplikasyon gelişimi ve mortalite, anlamlı ölçüde yüksek bulundu. 6(%5.8) mortalitenin görüldüğü seride, ortalama 3.1 yıl izlem sonucu VISICK I-II grubu %80.4 olarak belirlendi.