Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MEHMET MAHİR ÖZMEN, ATİLLA SORAN, SÜLEYMAN HENGIRMEN, MÜKERREM ÇETE, YILMAZ KADİOĞLU

Numune Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği/ANKARA

Özet

Bu çalışmanın amacı, guatrı olan hastaların, preoperatif olarak araştırılmasıyla, tiroid sintigrafi ve ultrasonografisinin tanısal değerini prospektif olarak ortaya koymaktı. Her hastaya tiroid ultrasonografi ve sintigrafisi yapıldı. 60 seçilmiş hasta, yaş, cins, tiroid ultrasonografi ve sintigrafi sonuçları, FNAC ve histopatolojik tanılarına göre karşılaştırıldı. Sonuçta, tiroid kanserlerinin tanısında, tiroid sintigrafi ve ultrasonografisinin kesin ayırıcılar olmadığına karar verildi. Bunun yanında, tiroid sintigrafisinin, tiroid nodüllerinin ve tiroid dokusunun büyüklüğü, tiroid nodüllerinin varlığı, sayısı, lokalizasyonu ve fonksiyonları hakkında bilgi edinilmesinde, tiroid ultrasonografisinin soliter miks lezyonları, pür kistik lezyonlardan ayırmada kullanılabileceği kanaatine varıldı.