Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

İBRAHİM BERBER1, EMİN GÜRLEYİK1, GÜNAY GÜRLEYİK1, NEZAHAT GÜRLER2, LEVENT BİLGİÇ3

1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İSTANBUL

Özet

Değişik şartlar anında barsaktan kaynaklanan bakteriyel translokasyon birçok olguda infeksiyöz ve metabolik komplikasyonlardan sorumlu görülmektedir. Bu çalışmamızda obstrüktif ikterde gelişen translokasyon üzerinde sodyum deoksikolat ve glutaminin etkilerini ratlarda bir deneysel model ile araştırdık. Toplam 40 rat eşit olarak 4 gruba ayrıldı: Grup 1 yalnız laparotomi; grup 2 koledok bağlanması; grup 3 koledok bağlanması ve sodyum deoksikolat; grup 4 koledok bağlanması ve glutamin. Serum bilirübin, SGOT, SGPT, alkali fosfataz ve kreatinin değerleri ölçüldü. Mezenter lenf bezi, karaciğer, dalak dokularında ve kanda bakteriyolojik analiz, ve barsak içi bakteri koloni sayımı yapıldı. Histolojik olarak ileum mukoza yapısındaki değişiklikler incelendi. Mezenter lenf bezine translokasyon grup 2'deki 7 denekte saptandı (p=0.0098). Grup 3te iki (p=0.035) ve grup 4te bir (p=0.0098) denekteki pozitif bulgu ile translokasyonun anlamlı olarak azaldığı belirlendi. Grup 2 ve grup 4te barsak içi bakteri koloni sayısında anlamlı artış belirlendi (p>0.0001). Deoksikolat verilen grup 3te obstrüktif iktere rağmen bakteri sayısında artış olmadı. İleum mukoza yapısının en iyi glutaminli grup 4te korunduğu saptandı (p=0.193). Sonuç olarak obstrüktif ikterli ratlarda, oral verilen sodyum deoksikolat barsak içi bakteri sayısını kontrol ederek, glutamin ise barsak mukoza yapısını ve direncini koruyarak barsaktan bakteriyel translokasyonu azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: OBSTRÜKTİF İKTER, BAKTERİYEL TRANSLOKASYON, BARSAK, SODYUM DEOKSİKOLAT, GLUTAMİN