Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ABUT KEBUDİ1, FAHRİ AKYÜZ1, ADNAN İŞGÖR1, FEVZİYE KABUKÇUOĞLU2, SACİT KARAMÜRSEL3, EMRE DRAMALI4

1Şişli Etfal Hastanesi, 2.Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2Şişli Etfal Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD, İSTANBUL
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biokimya ABD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Bu deneysel çalışmanın amacı, farklı üç sentetik yamanın karın duvarı defektlerinin onarımındaki etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.

Durum Değerlendirmesi: Çeşitli sebeplerle gelişebilen karın duvarı defektleri, cerrahinin önemli bir konusu olmaya devam etmektedir. İnsizyonal herni riskini azaltmak için çeşitli teknik, yama ve sütür materyalleri önerilmiştir. Yaptığımız deneysel çalışmada sıçanlarda oluşturulan karın duvarı defektleri üç farklı sentetik yamayla tamir edildi. Dört ayrı parametre ile yamaların etkinliği kıyaslandı.

Yöntem: Her biri onar sıçan içeren kontrol, polipropilen yama, poliglaktin yama ve expanded-politetrafloroetilen (e-PTFE) yama grubu olmak üzere, toplam 40 adet Wistar-albino tipi dişi sıçandan oluşan dört grup oluşturuldu. Kontrol grubunda sadece laparotomi uygulandı ve kapatıldı. Diğer gruplarda ise, karın duvarında periton dahil 3x2 cm'lik tam kat defekt oluşturuldu ve 4x3 cm'lik yamalarla kapatıldı. Deneklerin yarısı 5. ve diğer yarısı 10. haftada sakrifiye edildi. Yamaların etkinliği dört parametre kullanılarak (yapışıklık, kopma kuvveti, histopatolojik analiz ve doku hidroksiprolin düzeyi) kıyaslandı.

Çıkarımlar: Yapışıklık 10., haftada en çok polipropilen grubunda ve en az e-PTFE grubunda saptandıysa da, bu fark anlamlı bulunmadı. Doku kopma kuvveti 5. ve 10. haftada polipropilen grubunda diğer gruplardan yüksekti; bu yükseklik 5.haftada e-PTFE grubuna, 10.haftada kontrol grubuna göre anlamlı bulundu (p<0.01). Histopatolojik değerlendirmede, iltihabi reaksiyon açısından 10.haftada polipropilen grubunda diğer iki yama grubuna göre anlamlı bir artış mevcuttu (p<0.05). İltihabi hücre infiltrasyonu 5. haftada polipropilen grubunda diğer gruplardan fazla idi (p<0.01). Doku hidroksiprolin düzeyi 10.haftada polipropilen yama grubunda tüm gruplardan sayısal olarak yüksekti; polipropilen grubundaki bu değer poliglaktin grubuna kıyasla anlamlı idi (p<0.01).

Sonuç: Karın defektlerinin onarımında tüm parametreler gözönüne alınınca, en sağlam yama polipropilen yamadır. Ancak, histopatolojik bulgulara göre, direkt organ teması olacak durumlarda polipropilen yamanın kullanılması halen tartışmalı olduğundan, bu durumlarda poliglaktin veya e-PTFE yamanın seçilmesi daha uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: KARIN DUVARI, DEFEKT, İNSİZYONAL HERNİ, YAMA, DENEYSEL