Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

NEŞET NURİ GÖNÜLLÜ, ANIL ÇUBUKÇU, ZAFER CANTÜRK, SUAT ÖZKAN, ZAFER UTKAN

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KOCAELİ

Özet

Amaç: İnguinal herni onarımında lokal anestezinin etkinliğinin araştırılması.

Durum Değerlendirilmesi: Cerrahi bir girişim için anestezi seçimi cerrahi girişimin büyüklüğü, hastanın tıbbi durumu ve cerrahın tercihiyle yakından ilgilidir. Ancak özellikle gelişmiş ülkelerdeki sosyoekonomik koşullar, maliyet-etkinlik hesapları inguinal herni onarımında; lokal anestezinin yaygın kullanımını teşvik etmiş ve herni onarımı zorunlu haller dışında ayaktan tedavi şeklinde uygulanmaya başlamıştır.

Yöntem: Ameliyattan 30 dakika önce 75-100 mg petidin ile premedikasyon yapılan hastalara damar yolu açılarak ameliyat süresince monitorize edildi. Lokal anestezik olarak Prilocain (%2) serum fizyolojik ile 1/4 oranında sulandırılarak kullanıldı. Spina illiaka anterior süperior'un 2.5 cm medialinden ilio-inguinal ve iliohipogastrik sinir blokajı yapıldıktan sonra aynı noktadan göbeğe kadar, inguinal ligament ve insizyon hattı boyunca üç ayrı yönde infiltrasyon yapıldı. Eksternal oblik fasiya geçildikten sonra iç ring çevresine, fıtık kesesi boynuna ve içine, spermatik kord içine vasküler yapılara zarar vermeden infiltrasyon yapıldı.

Çıkarımlar: Bu çalışmada ortalama yaşı 54 olan (18-84) 87 hasta ameliyat edildi. Hastaların 71'inde indirekt, 11' inde direkt, 2' sinde pantolon ve 3' ünde de femoral herni mevcuttu. Fıtık tamiri 50 hastada modifiye Bassini yöntemi, 26 hastada Shouldice, 6 hastada McWay ve 5 hastada arka duvar örgüsü yöntemiyle yapıldı. Hiçbir hastada genel anesteziye dönüş olmadı. Ortalama ameliyat süresi 55 dk (30-80 dakika), ortalama hastanede kalış süresi 1.7 gün idi. Hastaların %4.5'inde postoperatif komplikasyon görüldü. Hastalar ortalama 13.6 ay izlendi ve iki nüks tesbit edildi.

Sonuçlar: inguinal herni onarımında lokal anestezi kolay uygulanabilir, emin ve ucuz bir yöntem olduğuna karar verildi.

Anahtar Kelimeler: LOKAL ANESTEZİ, HERNİ ONARIMI, İNGUİNAL HERNİ