Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

AKİF TAN, MUTLU YAKUT, NİHAT KAYMAKÇIOĞLU, MAHMUT BÜLBÜL, SADETTİN ÇETİNER, DERVİŞ ŞEN

GATA, Genel Cerrahi ABD, ANKARA

Özet

Amaç: Kliniğimizde 1990-1996 yılları arasında kolorektal karsinom tanısı ile opere edilen 150 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi, tanı ve tedavi yöntemleri ile takip sonuçlarının bildirilmesidir.

Durum Değerlendirmesi: Kolorektal karsinomalar gastrointestinal sistemin en sık rastlanan tümörleridir. Cerrahinin amacı tümör ve lenf nodu zincirinin unblok çıkartılması ile tedavi şansının maksimuma ulaştırılmasıdır. Günümüzde prognozu etkileyen faktörlerin; tümörün evresi, histopatolojik derecesi fiksasyonu, rektumdaki seviyesi, lenfatik ve vasküler invazyon olduğu belirtilmektedir,

Yöntem: Bu çalışma 1990-1996 yılları arasında GATA Genel Cerrahi ABD kliniğinde kolorektal karsinom tanısı ile opere edilen 150 hastanın retrospektif analizini içermektedir. Hastaların 63'ü(%42) kadın, 87'si (%58) erkek olup kadın erkek oranı 2/3, en genç hasta 21 ve en yaşlı hasta 88 yaşında olup yaş ortalaması 57 olarak bulunmuştur.

Çıkarımlar: Hastaların incelenmesinde; tümör en sık olarak, 75 hastada (%50) rektum lokalizasyonunda, histopatolojik değerlendirmede en çok, orta diferansiye adenokarsinom 64 (%42.6) olgu ve iyi diferansiye adenokarsinom 56 (%37.4) olguda ve Dukes evrelendirmesine göre en çok D evresinde 57 (%38) olgu ve C evresinde 57 (%38) olgu saptanmıştır. Bu hastalara çeşitli seviyelerde küratif veya palyatif cerrahi girişimler uygulanmıştır. Lokal rekürrens oranı %18.0 olarak saptanmıştır,

Sonuçlar: Kolorektal kanserlerin cerrahi tedavisinde lokoregional nüks sorunu güncelliğini korumaktadır, Nüksü azaltmak için preoperatif evrelendirme, preoperatif kemoradyoterapi, mezokolon ve mezorektum geniş eksizyonu faydalı yöntemler olarak sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: KOLOREKTAL KARSİNOM, CERRAHİ TEDAVİ, LOKAL NÜKS