Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

AHMET A BALIK, İRFAN ALTUNTAŞ, FEHMİ ÇELEBİ, MAHMUT BAŞOĞLU, FAZLI ERDOĞAN, DURKAYA ÖREN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ABD, ERZURUM

Özet

Amaç: Deneysel kolon anastomozu üzerine 5-florourasil (5-FU) in olumsuz etkilerini önlemede interlökin-2 (IL-2) ve granülosit, makrofaj-koloni stimulan faktör'ün (GM-CSF) etkileri araştırılmıştır.

Durum Değerlendirmesi: 5-florourasilin yara iyileşmesi üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.Çalışmamızda bu olumsuz etkilerin azaltılması amacı ile 5-FU ile kombine olarak GM-CSF ve IL-2 kullanılmıştır.

Yöntem: Her biri l0 adet New-Zealand cinsi tavşan içeren 4 grup denek üzerinde çalışma yapılmıştır.Tüm deneklerde 5cmlik kolon rezeksiyon ve anastomozu yapılmış, postoperatif l-4günlerde gruplara sırası ile serum fizyolojik, 5-FU, 5-FU+GM-CSF ve 5-FU+IL-2 lokoregioner olarak verilmiştir. Postoperatif yedinci günde anastomoz hattını içine alan rezeksiyon yapılarak anastomaz patlama basınçları ve doku hidroksi prolin düzeyleri ölçülmüş, yara iyileşme skorları hesaplanmıştır,

Çıkarımlar: Anastomoz patlama basınçları, yara iyileşme skorları ve doku hidroksiprolin düzeyleri serum fizyolojik verilen grupta diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek iken diğer gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Yara iyileşmesi üzerine 5-florourasilin olumsuz etkileri vardır. Bu olumsuz etkiler eksojen olarak verilen IL-2 ve GM-CSF ile önlenememiştir.

Anahtar Kelimeler: KOLON ANASTOMOZU, 5-FU, GM-CSF, IL-2