Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

UĞUR SUNGURTEKİN, HÜLYA SUNGURTEKİN, ERGÜN ERDEM

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, DENİZLİ

Özet

Amaç: Bu çalışmada anorektal hastalıklar için uygulanan günübirlik cerrahide kullanılan iki bölgesel anestezi yönteminin maliyet, klinik seyir ve hasta memnuniyeti açısından randomize kontrollü olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Durum değerlendirilmesi: Anorektal patolojilerde kaudal ve lokal anestezi dışındaki genel, spinal yada epidural yöntemlerden birinin kullanılması postoperatif olası komplikasyonlar açısından hastanede yatmayı gerektirdiğinden hasta maliyetini yükseltmektedir, Bu nedenle alternatif anestezik yöntemler olan lokal ve kaudal anestezinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Yöntem: Opere edilen 50 hasta randomize olarak lokal (grup 1) ve kaudal anestezi (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır, Hastaların hepsi aynı gün içerisinde evlerine gönderilmişlerdir, Grup 1'de lokal anestezi grup 2'de ise kaudal anestezi kullanılmıştır. Postoperatif dönemde hastalara vizüel ağrı skorlaması ve hastanın normal işinden kalma süresinin sorgulaması yapılmıştır.

Çıkarımlar: Her iki grup arasında yaş ve cinsiyet dağılımı açısından farklılık yoktur. Operasyon sonrası 6 haftalık dönemde ise toplam maliyet, postoperatif komplikasyonlar ve hastaların işe dönüşleri için geçen süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ağrı skorları ve analjezik ilacın ek doz kullanımı kullanımının grup 1 'de ilk 24 saatte yüksek olduğu, ancak bunun istatistiksel anlamlılık göstermediği saptanmıştır.

Sonuçlar: Lokal ve kaudal anestezi maliyet, klinik uygulama kolaylığı, postoperatif komplikasyon gelişimi açısından karşılaştırıldığında aralarında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı, bu nedenle de günü birlik anorektal cerrahi uygulamalarında, hastanın özelliklerine göre birbirlerine alternatif olarak güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: GÜNÜBİRLİK CERRAHİ, LOKAL ANESTEZİ, KAUDAL ANESTEZİ