Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

CAN KÜÇÜK, IŞIN SOYUER, ABDULKADİR BEDİRLİ, SELMA GÖKAHMETOĞLU, MEHMET ALİ DENEME, MURAT TELLİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, ABD, KAYSERİ

Özet

Amaç: Deneysel akut nekrotizan pankreatit oluşturulan ratlarda düşük doz Lipopolisakkarid (LPS) ön tedavisinin pankreatit şiddetine ve bakteriyel translokasyona olan etkileri araştırıldı.

Durum değerlendirmesi: Akut nekrotizan pankreatitde bakteriyel translokasyonun(BT) ve buna bağlı olarak gelişen septik komplikasyonların mortalite ve morbiditeyi artırdığı bilinmektedir. Bu translokasyon ve komplikasyonlarda rol oynayan LPS ile son yıllarda çok düşük dozlarda ön tedavi yapılmasının yararları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Buna rağmen LPS ön tedavisinin nekrotizan pankreatitde bakteriyel translokasyonu nasıl etkilediği bilinmemektedir.

Yöntem: Denekler sham, kontrol ve LPS olmak üzere üç gruba ayrıldı. Cerrahi girişimden 24 saat önce LPS grubundaki ratlara 50mg/kg LPS, diğer gruplara ise 1 ml % 0.09 NaCI intraperitoneal olarak verildi. Kontrol ve LPS gruplarının biliopankreatik kanallarına (BPK)%5'lik tauroglikolik asit, sham grubuna ise% 0.09 NaCI 1,5 mL/kg/rat olmak üzere 10 dakikada infüze edildi. 24 saat sonra yapılan relaparatomide BT tayini için portal ve sistemik kan, karaciğer, mezenter lenf nodu, dalak ve çekumdan gaita örnekleri alındı. Pankreas ıslak/kuru ağırlık oranı ve histopatolojik değerlendirme amacıyla eksize edildi. Sistemik kandan hazırlanan serumda endotoksin, TNF-alfa, AST, ALT, LDH ve amilaz düzeyleri ölçüldü.

Çıkarımlar: Pankreatit oluşturulan LPS ve kontrol gruplarında; ortalama histolojik skor ile serum AST, ALT, LDH, amilaz düzeyleri ile pankreas ıslak/kuru ağırlık oranları sham grubuna oranla daha yüksekti (p < 0.01). Bütün bu değerler açısından LPS ve kontrol grupları arasında ise istatiksel olarak bir fark yoktu (p > 0.05). Serum endotoksin ve TNF-alfa seviyeleri ile BT oranları LPS ve kontrol gruplarında sham grubuna oranla yüksekti (p < 0.01). Fakat bu değerler LPS grubunda kontrol grubuna oranla daha düşük seviyelerdeydi (p<0.01).

Sonuçlar: Ratlarda Na-Tauroglukat ile oluşturulan ANP modelinde düşük doz LPS ön tedavisi pankreatitin şiddetinde histopatolojik ve biyokimyasal yönlerden iyileştirici bir etkisi olmamasına rağmen; serum endotoksin ve TNF alfa düzeyleriyle birlikte BT oranı da azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: LİPOPOLİSAKKARİD, NEKROTİZAN PANKREATİT, BAKTERİYEL TRANSLOKASYON