Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

HALİL COŞKUN, ALP BOZBORA, YEŞİM ERBİL, SELÇUK ÖZARMAĞAN, YUSUF ORHAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, İSTANBUL

Özet

Amaç: Bu çalışmada amacımız, kliniğimizde morbid obez hastalara uygulanan ayarlanabilir silikon mide bandı uygulamasının, sonuçlarını değerlendirmektir.

Durum Değerlendirilmesi: Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan hastalarda tedavi seçenekleri sınırlıdır. Bu hastalarda cerrahi tedavi yöntemlerinin etkinliği diğer yöntemlere göre daha belirgindir.

Yöntem: Bu klinik çalışma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD'nda Ocak 1997 ile Ocak 1999 tarihleri arasında 25 hastaya Ayarlanabilir Silikon Mide Bandı uygulanmıştır. Hastaların tümü daha önce Endokrinoloji ve Metabolizma ABD'nda tetkik edilmiş ve American Society of Bariatric Surgery kriterlerine göre cerrahi tedaviye aday gösterilmiştir.

Çıkarımlar: Hastaların postoperatif takiplerinde, başarı oranının tespitinde en önemli kriterlerinden biri olan vücut kitle indeksinde anlamlı değişiklikler tespit edilmiştir. Preoperatif dönemde ortalama vücut kitle indeksi 48.2 iken, postoperatif üçüncü ayda 43.6, altıncı ayda 39.4, onikinci ayın sonunda 35.64 olarak bulunmuştur. Ayrıca morbid obez hastalardaki ek patolojilerde (DM, hipertansiyon, uyku apne sendromu, obstrüktif akciğer hastalığı) postoperatif dönemde düzelme olduğu görülmüştür. Erken dönemde 5 hastada bulantı-kusma, 5 hastada yara enfeksiyonu, 2 hastada mide fistülü,1 hastada Wernicke ensafalopatisi tespit edilirken, geç dönemde 2 hastada gastrik band migrasyonu, 1 hastada rezervuar enfeksiyonu, 2 hastada insizyonel herni tespit edilmiştir.

Sonuç: Ayarlanabilir silikon mide bandı uygulaması hasta tarafından kolay tolere edilebilen, minimal metabolik komplikasyonlara yol açan, morbid obezite cerrahisinde uygulanabilecek iyi bir seçenek olarak düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: MORBİD OBEZİTE, AYARLANABİLİR SİLİKON MİDE BANDI, VÜCUT KİTLE İNDEKSİ