Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Dr. Fazıl SAĞLAM1, Dr. Gıyasettin KESKİN2, Dr. Vahit ÖZMEN3, Dr. Kazım SARI1

1Genel Cerrahi Uzmanı, SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi-İstanbul
2Genel Cerrahi Uzmanı SSK Ulus Hastanesi-Ankara
3İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı-Çapa

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, ventral fıtık onarımı, insizyonel fıtık, ventral fıtık, greft

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı laparoskopik yöntemle tedavi ettiğimiz ventral ve insizyonel fıtıklı olgularımızın sonuçlarını inceleyerek, literatür ve konvansiyonel yöntemle karşılaştırmaktır.

Durum değerlendirmesi: Ventral-İnsizyonel herni karın ameliyatlarından sonra uzun sürede en sık görülen komp-likasyonlardan birisidir. Ventral-İnsizyonel fıtıkların onarım sonrası nüks oranı %25-%49 arasında değişir. Son 15 yıldır genel cerrahide uygulanan laparoskopik teknikler cerrahi tedavide klasik cerrahiye önemli bir alternatif olmuştur.

Yöntem: Eylül 1997-Temmuz 2001 tarihleri arasında laparoskopik olarak tedavi ettiğimiz ventral-insizyonel fıtıklı hastalarımızın sonuçlan retrospektif olarak incelenmiştir. Onarım için intraperitoneal olarak prolen greft, Dual Mesh ve Sepramesh kullanılmıştır. Tüm olgularımızda, intraperitoneal greftin tespitinde, titanyum spiral tacker ile birlikte transfiksiyon dikişleri kullanılmıştır.

Çıkarımlar: Ventral-İnsizyonel fıtığı olan 33 hastayı laparoskopik yöntemle tedavi ettik. Hastaların 4'ü erkek, 29'u kadındı. Hastaların çoğu şişman olup medyan beden kitle indeksi (BKİ) 30,5 kg/m2 (19-38 kg/m2) olarak bulundu. Bir hastada (%3,1) açık yönteme geçildi. Medyan defekt genişliği 19 cm2 (4-100 cm2) olarak ölçüldü. Medyan ameliyat süresi ortalama 1 25 dakika (45-1 60 dakika), hastanede kalış süresi ise 1,5 gündür (0-3 gün). Olgularımızın 3'ünde dört haftadan daha uzun süren serama, 2'sinde iki haftadan uzun süren insizyon yeri ağrısı, 1 'inde port yeri akıntısı, Tinde postoperatif uzamış ileus, Tinde idrar retansiyonu ve Tinde de solunum güçlüğü görüldü. Medyan 30,5 aylık (5-34 ay) izlemde geç greft reaksiyonu olan 1 olguda greft çıkartıldı. Üç olguda (%9,4) fıtık nüksetti.

Sonuçlar: Ventral-İnsizyonel fıtıkların laparoskopik tedavisinde, ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyon oranı az, hastanede kalış süresi kısadır. Ventral ve insizyonel fıtık tedavisinde laparoskopik yöntem bir seçenek olarak dikkate alınmalıdır.